« СЪДРУЖНИЦИТЕ »
 
     
      ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВСКА
– дипломиран експерт-счетоводител, диплом № 014/1991 година.
 
Висше икономическо образование, специалност “Счетоводна отчетност”.
Владее добре английски и руски език.
       
Ползува специализирана литература на английски език в областта на счетоводството и одита. Член на Управитения съвет на Института напрофесионалните счетоводители в България.
 
 
 
 
 
След успешно положени изпити е сертифицирана за лектор по Международни стандарти за финансово отчитане и Международни стандарти за одит от Американската Агенция за международно развитие по проект “Капиталови пазари в България”.
С опит като лектор по "Международни стандарти за Одит" в курсове за повишаване квалификацията на дипломирани експерт - счетоводители в България. Участие в изпитни комисии по “Одиторски контрол и данъчно законодателство” за придобиване на правоспособност на кандидати за дипломирани експерт-счетоводители.
     
      НИКОЛИНА ХРИСТОВА ГАНЧЕВА
– дипломиран експерт-счетоводител, диплом № 210/1993 година.
 
Висше икономическо образование. Специалност: “Финанси и кредит”.
 
       
След успешно положен изпит е сертифицирана за лектор по Международни стандарти за финансово отчитане от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
 
 
 
 
През септември 2002 година е избрана за Председател на Съвета за контрол по качеството на одиторските услуги към Института на дипломираните експерт-счетоводители.
 
В периода 2005-2008 година е преизбрана за член на същия Съвет като негов заместник-председател.