« ПЕРСОНАЛЪТ НА ФИРМАТА »
 
Дружеството работи с 5 постоянни сътрудника.
 
При необходимост се привличат и други опитни извънщатни сътрудници, в това число се ползуват системно услугите на доверени юристи с богата практика.
 
Изискванията към сътрудниците за гарантиране на конфиденциалност по отношение на клиентите са едни от най-важните правила в работа на дружеството.
 
Постоянните сътрудници на фирмата притежават ценз и опит в областта на счетоводството и одита, умения за работа с персонален компютър – програми под Windows и счетоводен софтуер.