1. Независим финансов одит  
 
Дружесвото осъществява независим финансов одит при спазване изискванията на Международните стандарти за одит.
Одиторския процес включва проверката на:
спазването принципите на счетоводството;
последователността на прилагане на оповестената счетоводна политика;
методологическа обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на редприятието;
ефективността на вътрешния контрол;
процеса на счетоводно приключване;
достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената във финансовите отчети информация, както и съответствието между информацията във финансовия  отчет, в отчета за управлението и всяка друга информация, която управлението представя заедно с одитирания отчет.
 
2. Други подобни на одит услуги        
 
Освен независим одит на финансови отчети Джей Ейч Ай СУФЛИН ООД осъществява и други подобни на одит дейности: ограничен преглед на финансови отчети, компилиране на информация и договорени процедури.
 
3. Счетоводни услуги  
 
Воденето на счетоводство на малки дружества и изготвянето на финансови отчети и годишни данъчни декларации е съчетано с широката компетентност на съдружниците и персонала по всички въпроси от икономически характер, познаване на различните отрасли и дейности и бизнес-рамката, характерна за България.
 
        4. Икономико-консултантска дейност
 
Консултантската дейност обхваща консултации в областта на счетоводството, данъчното и осигурителното законодателство. Със своя богат професионален опит като счетоводители и експерти съдружниците на Джей Ейч Ай СУФЛИН ООД могат да откликнат за разрешаването на различни възникнали казуси и да подпомогнат своите клиенти във взимането на правилните управленски решения.
Съдружниците са търсени и за консултанти при подбор на счетоводни кадри в предприятия от различни отрасли.
 
 
  5. Управленски анализи и бюджетиране
 
Анализът на стопанската дейност е основно звено във веригата на икономическата информация, необходима за управлението на бизнеса. Просперитетът на всеки бизнес зависи от правилното бюджетиране. Използувайки основната икономическа информация, създадена от счетоводните и оперативните звена, експертите от Джей Ейч Ай СУФЛИН ООД могат да приведат тази информация във вид, удобен за използуването й за целите на бюджетирането.
 
6. Бизнес планиране        
 
В много случаи фирмите се нуждаят от дългосрочно планиране с цел защита на проекти пред инвеститори и кредитори. Джей Ейч Ай СУФЛИН ООД предлага и услугата по разработване на бизнес-планове за развитието на дългосрочни проекти.
 
7. Обучение на счетоводители и одитори  
 
С опита си като професионалисти и като лектори съдружниците на Джей Ейч Ай СУФЛИН ООД са търсени като преподаватели в семинари на счетоводна, данъчна и одиторска тематика и по-точно свързани с практическото приложение на Международните стандарти за финансово отчитане. Международните стандарти за одит и данъчното законодателство.
 
8. Софтуер за одиторска практика  
 
В резултат на дългогодишния си опит като одитори, както и основавайки се на опита и добрата практика в Европа и в света, съдружниците на Джей Ейч Ай СУФЛИН ООД разработват и внедряват програмен продукт Система за автоматизирано управление на одиторски програми “СТРЕЛА”. Първоначално замислен да улесни и унифицира одиторската работата Джей Ейч Ай СУФЛИН ООД, софтуерът е разработен така, че да може да се ползва във всяка одиторска дейност, включително и за вътрешен одит, като дава възможност за гъвкавост и структуриране на одиторските процедури в зависимост от конкретни методики за осъществяване на одит. Текущата версия на програмният продукт позволява разпространение правото на ползване на същия.
Системата за автоматизирано управление на одиторски програми “СТРЕЛА” е базирана на продукта LOTUS NOTES на IBM като основен инструмент за структуриране на бази данни и за работа в екип.